Tilegnelse af boglige fagkundskaber

Denne bog handler om tilegnelse af boglige fagkundskaber hos elever, kursister og studerende i skoler og uddannelsesinstitutioner. Den handler ikke om andre former for læring under andre vilkår - f.eks. ikke om træningspræget læring i håndværksuddannelser eller i arbejdslivet.
Boglige fagkundskaber afgrænses nøjere i I. Del. De omfatter fagelementer, der overvejende har et forskningsmæssigt grundlag, er af intellektuel karakter og eksisterer som tekst, forskningsafledte metoder, modeller eller faglige begrebssy-stemer o.l. Bogen handler om sammenhæng og balance mellem basiskundskaber og højniveaukundskaber. Der fremlægges en fasemodel over læring af boglige fagkundskaber, hvor forståelse og hukommelse udpeges som de afgørende forudsætninger for en dybere selvstændig tilegnelse af stoffet. "Tilegnelse" vil netop sige at kundskaberne bliver præget af forståelse, dybde, omfang og præcision - samt at de er langtidsholdbare.

Bogen handler primært om læring af boglige fagkundskaber. Jeg er forsigtig med at give konkrete didaktiske og pædagogisk-metodiske anvisninger og vil hellere indkredse sådanne ændringer af undervisningen i et direkte samarbejde med lærere i forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor vilkårene varierer.

Bogen vedrører læring af boglige fagkundskaber i hele uddannelsessystemet. Målgruppen er primært lærere og ledere ved skoler, uddannelsesinstitutioner og kursuscentre. Samt andre, der er interesseret i læring af boglige fagkundskaber.

Med en fortid som psykologisk-pædagogisk forsker (1968-1990) og en nutid som udviklingskonsulent i uddannelsessektoren (fra 1991) har jeg siden 1995 arbejdet med at genopdage, rekonstruere og nyudvikle en sammenhængende og praktisk anvendelig læringsforståelse. Med "genopdage og rekonstruere" menes, at tidligere læringsforestillinger stadig kan have væsentlige, og i en periode oversete, bidrag at give til en moderne læringsforståelse. Eksempelvis kan dele af kritikken af "Den sorte skole" vise sig at være forfejlet, idet kritikken af "Den sorte skole" medførte at hukommelsespræget virksomhed blev bandlyst fra skoler og uddannelsesinstitutioner i Danmark. Dette har været en alvorlig fejltagelse, idet hukommelsen har afgørende betydning for en dybere tilegnelse af stoffet. Forståelse gør det ikke alene. Når "udenadslære" får en negativ klang skubbes også hukommelsens generelle betydning for tilegnelsen let ud af læringsforståelsen. Fordelen ved at kombinere bogskrivning om læringstænkning med arbejdet som udviklingskonsulent i uddannelsessystemet er, at mange erfarne lærere og ledere, som jeg har mødt i mit konsulentarbejde, har medvirket til at kvalificere ideerne og gøre modeller og begreber mere praksisnære. Værdien ligger tillige i at tankegange, begreber, modeller og metoder til stadighed har været fremlagt for vidt forskellige lærerkredse/lederkredse og derfor er formuleret med henblik på bred forståelighed i forskellige typer af skoler og uddannelsesinstitutioner. I den forbindelse takker jeg specielt et antal lærere fra folkeskole, gymnasium, handelshøjskole, VUC og et lærerseminarium som har været "testlæsere" på hele manuskriptet eller på dele af manuskriptet.

Indledende har jeg selv søgt faglitteratur om læringsteori og læringskompetencer vedrørende de boglige fag og brugt internettet. For hjælp til videre lokalisering af litteratur takkes en række danske pædagogiske forskere og forskerstuderende ved forskellige pædagogiske forskningscentre i Danmark. De reagerede positivt på en mailforespørgsel om henvisning til relevant faglitteratur om læring af boglige fagkundskaber. Denne søgemetode brugte jeg bl.a. for at få "overraskelser" i forhold til min egen tænkning om læring og dette mål blev opnået, hvilket betyder at flere af mine egne "blinde vinkler" blev korrigeret. For hjælp med yderligere litteratursøgning og fremskaffelse af litteratur takkes bibliotekar og cand.scient.bibl. Charlotte Løvenhardt Sørensen. For hjælp ved fotokopiering af litteraturuddrag til brug i bogen takkes hhx-student Iman Andersen og andre.

Til læsere af mine tidligere publikationer om læring
Forståelse af nærværende bog forudsætter ikke læsning af mine tidligere skrifter om læring. Bogen "Målstyret kompetenceudvikling i undervisning og læring" (2002) handler om menneskets læring i denne lærings fulde variationsbredde dvs. i alle tænkelige fagtyper og faggrupper. Hovedvægten ligger her på udviklingen af nye begrebssystemer og af en universel definitionsmodel til formulering af klare kompetencemål. Tillige indeholder den en række undervisningsmetodiske overvejelser og en analyse af forholdet mellem "læring og arbejde". Kompetencemodellen til definition af klare læringsmål er kortere beskrevet i en artikel: "Kompetencemål og metoder til kompetenceudvikling - fra fagtradition til læringsmål", (Poulsen 2002b) og i et kapitel: "Individets konstruktion af læring" i Mads Hermansens bog "Læring - en status" (Poulsen, 2005), hvori der også fremlægges eksempler på anvendelse af definitionsmodellen. I samme kapitel omtales i kortere form den fasemodel over læring, som udvikles videre i III. Del i nærværende bog. Kompetencemodellen er yderligere beskrevet i en kortfattet konkret vejledning i udformning af præcise kompetencedefinitioner: "Universel konstruktionsmodel for kompetencemål", (Poulsen, 2006). I forhold til voksenundervisningen er elementer af læringsopfattelsen og læringsfasemodellen tillige fremlagt i forbindelse med en erfaringsopsamling om fleksible undervisningsformer ved voksenundervisningscentre: " Nye læringsrum og fleksible tilrettelæggelsesformer i voksenuddannelserne etc." (Poulsen, 2004).

God læselyst
Sten Clod Poulsen

345,00 DKK
stk.
Tilegnelse af boglige fagkundskaber
  MetaConsult | CVR: 31909759 | Fruegade 19 B, 4200 Slagelse  | Tlf.: 31507047 | info@metaconsult.dk